هیچ دینی جز تشیع رافضی چنین وحشیگریهائی نمی آموزدهیچ دینی جز تشیع رافضی چنین وحشیگریهائی نمی آموزد
آخوندهای چنین اذهان مردم را تخدیر نموده اند که وحشیانه کارد بر سر کودک شیرخوار می گذارند.
اسلام از همه این امور بیزار است بیزار است و بیزار است0 نظرات: