یک معضل اجتماعی


مشکلی که مدتی است ما آن را پیوسته احساس و مشاهده می کنیم و ریشه برخی از نا امنیها هم است اینکه : شهرستانیها حق و طلب مردم را نمی دهند. قبلا اینطور نبود اما مدتی است که شهرستانیها به این شکل عمل می کنند که : ابتدا بخاطر آنکه اعتماد بلوچستانی را جلب کنند خوش حسابی می کنند ولی پس از آنکه چیز خوبی گیرشان آمد یکباره جواب می کنند.
بعضیها رک و راست می گویند : اگر پولت را ندهم چه غلتی می کنی؟ بعضیها آهسته آدرس و محل سکونت خود را عوض می کنند. بعضی هم ترتیبی می دهند تا از طریق مامورین یا خودشان طرف حساب خود را سر به نیست کنند و..
ادامه مطلب

0 نظرات: