معادن طلا در بلوچستانچکیده مقاله ای که در بيست و چهارمين گردهمايى علوم زمين شناسى سازمان زمين شناسى ایران قرائت گردید


در نواحى غربى استان بلوچستان(ادامه زون جبال بارز)، از جمله انواع کانى‌سازى قابل پيش بينى مدل‌هاى متالوژنى از نوع اپى ترمال ( طلا و عناصر همراه) ميباشد.
اىن محدوده ىکى از مناطق اولوىت بندى شده اکتشافات ناحىه اى در سىستان و بلوچستان است که در محدوده اى به وسعت 81 کيلومتر مربع نقشه زمين شناسى معدنى و ژئوشيميايى به مقياس 20000/1 تهيه گرديد بعد از پردازش داده ها و مشخص شدن زون هاى کانه دار 30 ترانشه عمود بر رگه ها حفر شد و به ازاى هر 5 متر 1 نمونه برداشت گرديدو بررسى شد وقوع يک حادثه تکتونوماگمايى و شکستگى‌هاى بزرگ مقياس با امتدادهاى عمومى N30E باعث هدايت محلولهاى هيدروترمال و ايجاد يک دگرسانى بزرگ مقياس شده‌اند.
اين دگرسانى در آندزيت ها بصورت پروپيليتى شدن ناحيه‌اى و در گدازه‌ها و آذرآوارى‌هاى وابسته موجب گسترش دگرسانى آرژيلى- سيليسى شده است.متعاقب دگرسانى‌هاى آرژيلى- سيليسى رگه‌هاى سيليسى نازک لايه با ساختهاى کلسدونى، کلوفرم، کوکاد و حفره‌اى با همان امتداد N30E تشکيل شده‌اند که داراى پاراژنز کوارتز آدولاريا هستند و از نظر زايش طلا بارور مى‌باشند و فاز اصلى تشکيل طلا را شامل مى‌شوند


Chahnalei Golden area In Baluchestan

Hezareh ,Mohammad-Reza
Rasa , Iraj

Absteract
In a region with the geological characteristics of Western Baluchestan Province in southeast Iran,(continue of Jebal e Barez zone) metallogenic models usually anticipated are basically confined to Epithermal type (Gold and associated elements)
this area is one of the important target of regional exploration in sistan & Baluchestan.
About this area tobe prepared a mineral geological & geochemical map of 1/20000 that its extent is 81 km2 .
after processing data and identification ore zones was drilled 30 trench that they are vertical to veins .also took one sample for each 5 meter and this samples was studied.
Tectomagmatic event and large fracturing with strike N30 E lead Hydrothermal solution and cause extensive altration .
The Altration in andesits show a regional propyilitizitation and in lavas and it s pyroclastics cause a large argilitic-silicious altration .besides argilitic-silicious altration, is form thin silicious veins with calcedoni , colloform,cockade and vesicular structures in strike N30E .this veins consist paragenesis of Quartz Adularia and is considerable about genesis of gold and involve main phase of forming gold .

1 نظرات:

ناشناس

آخرين فرياد مسجد شيخ فيض محمد مشهد
آخرين فرياد مسجد شيخ فيض محمد مشهد
http://www.islamhouse.com/p/45615
http://www.islamhouse.com/p/45615