خبر تکمیلی در مورد درگیری نیروی انتظامی با تورکهای سنی مذهب روستای قیزیل خنه یه در اورمیه


میللی حرکت پنجشنبه ۲۶ دی ۱۳۸۷: آسمک : روز سه شنبه ۲۴ دیماه ۱۳۸۷ عده ای از اهالی روستای خانقاه سرخ (قیزیل خنه یه) اورمیه به علت مخالفت با کانال کشی در زمینهای روستا مورد حمله نیروهای انتظامی بخش انزل و نوشین شهر قرار گرفتند. دراثر این درگیری دهها نفر از اهالی روستا زخمی و نزدیک به ۴۰ تن توسط مأموران انتظامی بازداشت شده اند.


0 نظرات: