آتش خشم مردمان دیار ایمان و مقاومت


آتش خشم مردمان دیار ایمان و مقاومت

براستی که نمی دانستند چنان زبونانه در شعله های آتش خشم مردمان این دیار ، دیار ایمان و مقاومت ، دیار غیرت و شهامت ، دیار مردانگی و شهادت ، دیار اسلام و قرآن تبخیر شده و به هوا می روند...
مغرورانه نعره مستانه سرداده و با نخوه و غرور می گفتند نام بلوچ و سنی را از دیار بلوچستان می زدائیم و بی شرمانه (العیاذ بالله) قرآنها را زیر پاهایشان له کرده و مدرسه ها را با خاک یکسان نموده انگار ایمان مردمان این دیار را برای همیشه از بین برده اند.....
چنان دم از خاک و بوم می زدند که انگار بلوچستان ارث پدریشان است و بلوچ دیگر از جرات و شهامت تهی شده است و باید سربزیر کافران متجاوز باشد و از کافرانی که هیچ نسبتی با مردم مسلمان بلوچ ندارند فرمان برند و هیچ نگویند .....
و چنان بازار ظلم و ستم و تجاوز گرم کرده بودند و بر سر کودک و پیر و زن می زدند که شاید دیگر چیزی به نام غیرت در این قوم همیشه غیور مانده باشد....
آری علاوه از اشغالگری و تصاحب سرزمین مادری ملت بلوچ که هیچ ربطی به تهران نداشته و تهران را هرگز حقی بر این سرزمین نبوده عرصه زندگی را برای مالکان این دیار چنان تنگ کرده اند که گویا بلوچ را هیج حقی در سرزمینش نیست و بلوچ خود را در سرزمینش بی یار و یاور و غریب و بیگانه بداند و بیگانگان را مالک سرزمینش بداند.....
اما تا کی
تا کی این ذلت باید ادامه داشته باشد ...
خیر دیگر خشم و نفرت از دشمنان دین و ملت تبدیل به آتشی شده که خانه ظالمان را در شعله های سوزانش خاکستر نموده و اثری از اجساد پلیدشان بر جا نخواهد گذاشت.....
دیگر بغض ترکیده و انفجارش پایگاههای دشمن را سرنگون کرده و گوشهای دشمنان را کر کرده و عقلهایشان را از سرشان پرانده که دیگر سکوت کرده اند.....
آری عملیات افتخار آفرین فرزند مومن و غیور سرزمین بلوچستان شهید عزت و آزادی لرزه بر تهران انداخت و کاخ آمالشان را فروریخت و این اولین شعله آتش بود که دیگر شعله هایش کاخهای دشمنان بلوچ و اهلسنت را با خاک یکسان خواهند کرد.....
دلاور بلوچ

0 نظرات: