دفاع ،پیکار ومبارزه

جوانان مسلمان و اهل سنت ایران این کلمات سالهاست که افکار مارا به خود مشغول کرده .
بله هر انسان وهر قوم وملتی که در مقابل متجاوز وظالم قرار می گیرد اولین چیزی که به ذهن اوخطور میکند دفاع ،پیکار ومبارزه است بله جوانان عزیز مردم اهل سنت از دیر باز مورد ظلم وجنایت رژیم فاشیست اخوندی ایران که پایهای پوشالین ان بر ظلم و جنایت استوار است قرار گرفته اند.
جوانان عزیز ما باید بدانیم که پیکار ومبارزه بین حق وباطل اسلام وکفرایمان ونفاق از دیر بازدرجوامع بشری وجود داشته و دارد.
از اغاز افرینش انسان تا به امروزبه صورتهای گوناگون استمرار یافته است زمانی که باطل در لباس شرک و بت پرستی بنام قوم حضرت نوح «ع» درجهان خود نمائی میکند در مقابل برای مبارزه با ان ونجات انسانیت حضرت نوح«ع» در صحنه جلوه گرمیشود.
زمانی باطل درلباس اتش پرستی وبت پرستی درشکل نمرود اظهار تکبروبزرگی میکنددر مقابل حق به صورت حضرت ابراهیم خلیل الله«ع» دربرابر اوجلوه افروز می شود.
زمانی باطل در لباس تکبروغروربا شعار«اناربکم الاعلی» بنام فرعون اظهاروجودمیکنددرمقابل حق به صورت حضرت موسی«ع» درصحنه برعلیه اوبه مبارزه برمی خیزد.
وزمانی دیگر مثلث شوم مجوسیت یهودیت ومشرکین اقدام به افسادجهان بشریت میکنددر مقابل حق به صورت ابرمردبزرگ تاریخ انسانیت منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی«ص»مبعوث گشته وبشریت را از استعمار واستثمار کفارواستکبار جهانی نجات می بخشد.
وهم اکنون که رِژیمی پست وخون خواردر لباس اسلام به استعمار واستثمار مردم ایران مشغول استحق به صورت جوانی مومن از شاگردان مکتب نبوی به نام امیر عبدالمالک بلوچ پای به میدان جهاد ومبارزه می گذارد تادر مقابل این جانیان مشرک با صلاح ایمان مقتدرانه بایستد.
بله عزیزان ایا وقت ان نرسیده که ما هم در کناراین جوانان مجاهدومبارزبرای عزت وسر بلندی اسلام عزیزومردم مظلوممان بپاخیزیم تا پوزه این جنایتکاران زمان را به خاک سیاه بمالیم وآنها را ازسرزمین پاکمان بیرون رانیم.
ایاوقت ان نرسیده که به این دشمنان خون خواردرسی بیاد ماندنی بدهیم ونشان بدهیم که جوانان مسلمان اهل سنت دیگر ساکت نخواهند نشست تا که شما هرچه می خواهید بر سر ملت مظلوم شان بیاورید.
وماهم در کنار برادران مجاهدمان خواهیم جنگید وبا قطره قطره خونمان عزت وسر بلندی را برای ملت عزیزمان به ارمغان خواهیم آورد.

انشاالله
حمزه مجاهد