تصویر خودروئی که هدف تیراندازی نیروهای رژیم در منطقه دوست محمد بلوچستان قرار گرفته است


0 نظرات: