جایگاه اهل سنت در جمهوری اسلامی ایراناصل 15 قانون اساسی کشور تصریح می کند زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون کتب درسی باید با این زبان باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی درمطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی آزاد است. این در حالی است که نه تنها در هیچ یک از مدارس کشور ادبیات زبانهای محلی و قومی تدریس نمی شود بلکه انتشار نشریات و کتابها به زبان محلی با محدودیت های خاصی روبروست تا آنجا که در مورد زبان بلوچی می توان گفت کشورهایی از جمله پاکستان و برخی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی تولیت احیا و حفظ این زبان اصیل ایرانی را در مدارس و دانشگاههای خود برعهده گرفته اند.


0 نظرات: