فلسطين ديروز، فلسطين امروز


{إن الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم} رعد/11«هر دو طرف مبارزه تغيير كرده اند:برادران فلسطيني مان ذلت را به مقاومت و ترس را به شجاعت و فرار را به ثبات و تكيه بر حكومتها را به توكل بر خداوند و اعتماد به نفس تغيير داده اند.و در حقيقت بزرگترين تحول اين است كه آنان از ضعف ايمان و كمبود تدين و اشتغال به حركت هاي ايدئولوژيك وضعي (سوسياليسم و ناسيوناليسم و ناصريسم) به نيروي ايمان و انتشار تدين و حركت تحت بيرق اسلام و جهاد تغيير مسير داده اند.از مظاهر اين تغيير مي توان به اين موارد اشاره كرد:


0 نظرات: