آینده بلوچستان درخشان است. ( ۵ )

تصویر معدن برداری توسط اشغالگران نزدیک شهر زاهدان(معدن سنگ گرانیت)

آینده بلوچستان درخشان است. ( ۵ )
بلوچستان پهناوروغنی مان سرشارازمعادن فلزی وغیر فلزی است که توسط غارتگران پارس و جلادان پنجاپی به تاراج برده می شوند. دراین قسمت ازمقاله بطورمختصرازمعادن موجود و کانسارهای کشف شده در بلوچستان غربی می نویسم که بخش قابل توجهی از آن درزمان سلطنت شونیستان شاهی و حکمرانی شیعـی ـ فاشیستی آخوندهای تبه کارغارت شده اند. ازمعادن و کانسارهای کشف شده طلا شروع می کنم.

کانسارهای طلا در بلوچستان غنی که بوسیله کاوشگران حکومتی کشف و تا به حال اعلام شده اند درکوه لار، اسکل آباد، امرودک، ایرندگان، در گیابان، دزآپ ( ایرآپ)، چاه بریش، رندان، میرجاوه، کارواندر، واش ، پنوچ، شورچاه، دستگرد در میناب و بزمان قرار دارند.
طی هشتاد و یک سال اخیرکه بلوچستان مان تحت اشغال ارتش فاشیستی پارس ، ژاندامری، سپاه پاسداران، بسیج پارس و اوباشان زابلی بوده به موازات سرکوب مردم زجردیده مان، کاوشگران شونیست فارس به مطالعات و پژوهشهای خود در مورد سنگها، کوهها، رودخانه ها و خاک پاک بلوچستان پرداخته اند.

معادن با ارزش وطن مادری مان را سرمایه داران فارس، اطلاعاتی های جنایتکار، باندهای تبه کارحکومتی واوباشان زابلی بین خودشان تقسیم کرده و با حمایت نیروهای سرکوبگردولتی، همکاری ادارات وتسهیلات بانکهای دولتی و خصوصی درصدد آ ن هستند تا غارتگریهایشان را با بکارگیری تمام امکانات علمی و صنعتی تشدید کنند.
سرمایه های ملی و دارایی های نسلهای گذشته، حال و آینده مان را بطور آشکار و نهان غارت می کنند. همزمان با مسافرت اخیر احمدی نژاد کوته فکر و قاتل به دزآپ ( ایرآپ) ، وزیر صنایع و معادن دولتش اعلام کرد که استخراج و غارت معادن طلای بلوچستان، در وهله اول معدن طلای بزمان یکی ازمصوبات دولت ضد انسانی وچپاولگر فارس است.
مس نیز ازفلزاتی است با ارزش که تقاضای آن دربازارمنطقه ای و جهانی رو به افزایش است. سرزمین مادری مان سرشار از کانها و معادن مس است. درنوک آباد ، پنوچ، تله سیاه، چامپ، نخیله، مکسان، هودیان، چل کوره، پهره، حاجی آباد کورین، حیدرآباد، رمشک، کوه لار، تله سیاه، کوه بیرک ، خونیک، لادیز، رشکان، رامک ( خیر آباد)، رندان، دزآپ ( ایرآپ)، بزمان، سرباز، ڈمن، حیدرآباد در نهبندان، بندان، زیروکی، کاریز، خونیک، کوه دوپشتی، نوک آباد در واش، اسپکه، کوه گیران، کوه هلاتون، سپید کنارون، کوه سبز، کوه زندان درمیناب، کهنوج، نودژ، شمیل، قلعه زنگیان در نودژ، کوه بوکیگان، دولت آباد ، دشت ور، آورتین، بشکرد، کوه کلات، کوه میدر ودرکهنوج معادن وکانهای مس کشف شده است.

خوشبختانه حکومت جبرومکرشیعی ـ فاشیستی تهران نمی تواند این همه منابع مس را به اصفهان و کاشان انتقال دهد یا به کویریزد کانال کشی کند. اما تا فرصت و درتوان دارند چه ازطریق دولت ضد بشری شیعی و چه از طریق بخش خصوصی شان و باندهای مافیای دولتی در بلوچستان به غارت همه جانبه این معادن گرانبها و سرمایه های ملی بلوچستان ادامه خواهند داد. طبق سیاستهای برتری طلبانه شونیستی با شگردهای رنگارنگ و مکارانه، با وقاحت و شیادی خاص خودشان سرزمین غنی مان را « استان محروم و فقیر» خطاب خواهند کرد تا همچنان طلبکارانه، برمردم مان حکمرانی کنند.

عجبا ! وطن مان را وحشیانه اشغال کرده، زندگی مردم ما ن را از هر جهت تیره و تارکرده اند، منابع ملی، معادن فلزی و غیر فلزی، دارایی ها وسرمایه های ملی مان را به یغما می برند، درآمد تجاری، کشاورزی،دامداری و ماهیگیری سرزمین مان را با زور و تزویربه جیبهای گشاد و شماره حسابهای پر نشدنی خود و به مناطق فارس نشین کانال کشی کرده اند. بازهم با تبلیغات فارس فریبانه و دروغپردازیهای آخوندی هیاهو بپا کرده اند که دربلوچستان به « مردم فقیر» کمک می کنند. ازنظرتاریخی این نوع شونیسم برتری طلبانه و جنون آمیزپدیده ای است بی سابقه که فقط درایران یافت می شود و درفرهنگ، ذهنیات و زندگی روزمره مردم پارس آمیخته ورایج است.

علاوه برطلا و مس معادن فلزاتی چون آهن درکوه بیرک ، کرومیت در چاه زرد، آپ گلامان، دومک، شندک، چاه هزار، منگنز در اسپکه، گونیچ و چاه زرد، وجود دارد که نه تنها کشف بلکه بهره برداری وغارت نیز شده اند.
هر گوشه و کنار سرزمین مان مملو از معادن غیر فلزی است و دراین مورد چنان نوشتنی زیاد است که ازعهده این مقاله مختصرخارج است. پس به ذکر آن دسته ازمعادن غیرفلزی بسنده میکنم که علاوه بر کشف، استخراج یا توسط شونیستان خودخواه فارس غارت شده اند.
معادن سنگ مرمردر واش، فازی لک، لادیز، خیر آباد، کهنوک، چاه زرد و سنگ آهک درکلهر، گرتیران، چشمه رضایی، هنگوران، شتگان، ڈمن و سنگ لاشه دررمین، پیرسهراب، کلات بالا، کشکوهی، بستک، صدرا سنگ، برزی گچین، جهلی گچین، کهنوج، وادین کوه، کوه بیرک، کوه ملک سیاه ،مکسان، منزل آپ، گرهوشک، و سنگ گرانیت د رتل سیاه، بوگ، لوچو، لخشک، کتخانجک و منیزیت در ترش آباد ، حسن آباد کورین، کلابید (قلعه بید) ، اسپیت سنگ و گلوک ازمعادنی هستند که استخراج شده و توسط غارتگران فارس به سرقت برده شده اند.

طبق آماری که در دست است بیش از۶۴ معدن فلزی و غیر فلزی درواش، دزاپ، شستون، چهبار، میناب، جاسک و بشکرد از زمان اشغال بلوچستان تابحال غارت شده و متروک هستند.

سنگ آهن، مس ، کرومیت، منگنز، منیزیت، سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ مرمر، سنگ لاشه، گرانیت ، گوگرد، دولومیت ، کرومیت کاشی و گل سفید ازجمله مواد معدنی هستند که اشغالگران فارس ازمعادن مان استخراج کرده و به سرقت برده اند.

از درآمد همین معادن غارت شده و باجگیری مستقیم ازمردم و تاراج دارایی های مردم بیدفاع مان است که اوباشان و سرکرده های باندهای حکومتی ( اطلاعاتی، نظامی، بازاری و آخوند ها) دربلوچستان شبکه ای مافیایی ازنوکیسه های جنایتکارو چپاولگر را نیزتشکیل می دهند. با آمدن استاندارجدید که که وی نیز مهمانی ناخوانده است باند دیگری به این شبکه شیطانی اضافه شد.
باندهای مافیایی حکومتی که نه دین دارند و نه ایمان وحشیانه ترازباندهای مافیایی شناخته شده عمل میکنند. اعضای این باندهای جنایتکارکه براساس غریزه های برتری طلبانه و زیادی خواهانه حیوانی سرمست ازجنایت و خونخواری هستند بخاطرپول و مقام دست به هرجنایتی می زنند.

استانداراجنبی ( نزانین کجام باگ ءِ بٹاگ انت) ، بخش خصوصی و باندهای مافیایی فارس، ادارات، بانک ها و شرکتهای دولتی و خصوصی این چنگالهای خونین شونیسم شیعی طراحان و عوامل اجرایی، مراقب و مسئول هماهنگی و مدیریت غارتگری منابع و معادن بلوچستان هستند.
شونیستان شیعی فارس نقشه های شومی چون تشدید غارت و سرقت سرمایه های ملی و معادن بلوچستان را درسردارند تاعلاوه برتهیه هزینه های سرکوب مبارزات ملی مان از خود بلوچستان، جیبهای گشاد و حسابهای پر نشدنی سردمداران حکومتی، سرکرده های باندهای مافیایی، اوباشان زابلی و نظامیان خونخواررا پرتر کنند و پروژه هایی چون تهیه مواد خام برای کارخانه جات شان درشهرها و مناطق فارس نشین، «کویر زدایی» و درختکاری درکویرهای خشک و فاقد ارزش یزد و اصفهان را با غارت سرمایه های بلوچستان ، ادامه دهند.

غارت منابع ، معادن و سرمایه های ملی مان،منفعت طلبی نامحدود، زیاده خواهی و برتری طلبی شونیستی، خود را ازهمه بالاتروبهتر دانستن و احترام نگذاشتن به حقوق دیگران، پایمال کردن حقوق فردی واجتماعی انسانهای غیر فارس، تفکرات خرافی و ذهنیات عجیب شیعی ـ فاشیستی، تلاشهای بیهوده شان برای شیعه کردن ما با زورو نیرنگ ، فاصله گرفتن ازعنصرانسانیت، بیم بیکران ازپیروزی مبارزات طولانی ملی، گسترده و حق طلبانه بلوچ ازجمله دلایلی هستند که سرزمین تاریخی، وطن آبایی و اجدادی مان را وحشیانه تحت اشغال دارند. هزاران پاسدار،جاسوس اطلاعاتی، سرباز، بسیجی، مرصادی، اوباشان زابلی و عناصر شبه نظامی روانی شبانه روز دربلوچستان مان به قتل و جنایت، شکنجه گری، تهدید و ارعاب مردم ، دستگیریهای بیشمار، قاچاق سوخت، قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی، باجگیری، سرقت مسلحانه از منازل مردم، ضرب و شتم جوانان در ملاءِ عام و... مشغول هستند.
اما تاریخ گواه است که تمام ظالمان و جنایتکاران درمقابل مبارزات عدالتخواهی مردم شکست خواهند خورد. آن روزدرراه است که مبارزات برحق و طولانی ملتهای بلوچ، کرد، آذری، عرب و ترکمن به پیروزی برسد و این اوباشان وغارتگران طمعکاربا حکومت صفوی شان به زباله دانی تاریخ و جهنم پرتاب شوند.

این جنایتکاران تبه کار که از انسان بودن و انسانیت به دورهستند روزی در پیشگاه مردم قهرمان بلوچستان حساب پس خواهند داد و تمام اموال و دارایی هایی را که به سرقت برده اند به صاحبان اصلی باز گردانده وبه مجازات جنایاتشان خواهند رسید. انشاالله.

بدون شک روزی فرا خواهد رسید که انشاالله تعالی مردم قهرمان بلوچ، بلوچستان ءِ کومی دیوان ( مجلس ملی بلوچستان ) ، حکومت مردمی بلوچستان و نیروهای مسلح بلوچستان آزاد، جلوی غارتگری و دست درازیهای بیگانگان و مفتخوران فارس را برای همیشه بگیرند.

آن وقت است که مردم قهرمان بلوچستان و تک تک بلوچهای مقیم خارج از بلوچستان می توانند تمام نیروها را برای ساختن و آبادانی سرزمین تاریخی و غنی بلوچستان بسیج و متمرکز کنند.
آزات ءُ آباد بات گنجین بلوچستان. ادامه دارد.
محمد کریم بلوچ

۲۱ژانویه ۲۰۰۹


برای مطالعه بیشتر در زمینه کانسارها ومعادن فلزی و غیر فلزی سرزمین میرنصیرخان نوری، سرزمین میران و بالاچ سرزمین جما خان و جیند، بلوچستان پهناور وغنی به لینکهای زیر مراجعه کنید.


0 نظرات: