خمینی بعد از 15 سال دوری از ایران بدون هیچ احساسی به ایران آمد این دیو شیطان

0 نظرات: