نگاه کنید و ببینید که در مورد قمه زنی چه مزخرفاتی می گویند و حتی آن را از حج برتر می دانند

0 نظرات: