به یاد زنده یاد فرزند رشید بلوچستان شهید عبدالغفور ریگیبه یاد برادر شهیدمان سرمچار عبدالغفور ریگی ، آن مبارز وارسته که چه سبکبالانه پرگشود ، آن حماسه آفرین آزاده که با تقدیم جان خویش به مظلومان این سرای خفقان زده آموخت که باید بر طاغوت طغیان نمود ، آن رشید مردی که ذلت و ظلم و بند را نپذیرفت و بر اهریمن خروشید و آزاده و رها به سوی نور حق شتافت


عبدالغفور جان شهادتت مبارک و راهت مستدام


آزاد بلوچ

0 نظرات: