خشم وانتقام


خشم وانتقام
فتنه هايي چون تاريکي شب ، که نيرويي نمي
توانددرمقابل آنها بايستد، . کسي نمي تواند
پرچم هاي
آنان را پايين بکشد،به سوي شما مي آیند
،چونان
شتري که مهار شده و جهاز بر پشت آن نهاده
وساربان آن را کشانده و به سرعت مي راند .
فتنه جويان کساني هستند که ضربات آنها شديد
و غارتگري آنان بسیار است.
مردمي با آنان جهاد مي کنند که در چشم
متکّبران
خوار و در روي زمين گمنام و در آسمان ها
معروفند . در اين هنگام ،واي بر تو اي
ایران !
سپاهي که نشانهء خشم و انتقام الهي است .
بي گرد
و غبار وبدون صدا به تو حمله خواهند کرد
و چه زود ساکنانت به مرگ سرخ و گرسنگي
غبار آلود دچار مي گردند.
با تشکر از دوستدار مجاهدین جندالله

0 نظرات: