آمار تلفات در انفجار پايگاه نظامي سراوان


بنام الله مقتدر
خبر يافتيم كه يك نفر از كارمندان عاليرتبه استانداري در زاهدان كه برادرش نيز در اداره اطلاعات است با ارتباط محرمانه با روابط عمومي جندالله امار دقيق هلاك شدگان را 205 نفر و تعداد زخمي ها را حدود 350 نفر اعلام كرده است و گفته است كه اخيرا ارادت خاصي به جندالله و امير عبدالمالك پيدا كرده است و ضمنا تقاضا كرده است اسمش افشاء نشود و امير عبدالمالك به افرادش توصيه نمايد كه به او و خانواده اش كاري نداشته باشند و او نيز از هيچگونه همكاري محرمانه با جندالله دريغ نخواهد كرد.
همين چند روز پيش تعدادي از مسئولين استان رجز خوانده بودند كه جندالله را در بلوچستان بطور كامل تصفيه و نابود كرده اند!
و با اين رجزخواني هاي مذبوحانه ميخواهند به مردم بگويند كه هيچگونه مبارزه سياسي و حق طلبانه اي در بلوچستان وجود ندارد و اينهائي كه گهگاهي امنيت استان را بهم ميزنند تعدادي قاچاقچي مواد مخدر هستند. اي لعنت بر هرچه دروغگو. آخر شما تا كي سر خود و سر مردم كلاه ميگذاريد بي خجالت ها! بي منطق ها!
آيا يك قاجاقچي كه آدمي بدبخت و دنيا پرست و اهل عيش و عشرت است ميآيد در ميان يك تن مواد منفجره مينشيند و ميرود در وسط صدها نفر نظامي جمع شده براي اجراي مراسم صبحگاهي خودش را منفجر مينمايد!!؟؟
اي سردمداران ظلم و بي عدالتي و اي تبعيضگران بي چشم و رو تا كي به اين روشهاي شيطاني خود ادامه ميدهيد و چرا بر سر عقل نميآئيد و عدالت را بر قرار نميكنيد تا جلو خشم ملتي را كه هشتاد سال جنايات و نا آدمي هاي شما را تحمل كرده است بگيريد وگر نه چوانان زيادي همچون عبدالغفور قهرمان خشم ديرينه شان را يكي پس از ديگري در بساط منحوس تان منفجر خواهند كرد.
درود بي پايان بر عبدالغفور ريگي آغازگر شيوه اي جديد در مبارزات بلوچستان مظلوم و اهلسنت ايران.
يا حق!
وت واجهی

0 نظرات: