عکس: سندي تاريخي از حکومت بلوچستان به حاکميت مير دوست محمدخان بارکزهي


تا هشتاد سال پیش بلوچستان دارای حکومت مستقل خود بود که رضا خان با حمله به بلوچستان حکومت مستقل بلوچستان را از بین برد و بلوچستان را به اشغال خود در آورد و تا امروز بلوچستان در اشغال فارسیان مجوسی است.
تصویر از آرشیو رادیو بلوچی گرفته شده است

0 نظرات: