لشکر استشهادیون جندالله در راهست....
لشکر استشهادیون جندالله در راهست....
جنبش مقاومت جندالله اولین عملیات استشهادی خود را با موفقیت به اجرا گذاشت و پاسدارخانه سراوان را به خاک و خون کشید و یک نوجوان با اهدای جانش جان صدها جنایتکار فاشیست خونخوار را بستاند.
این عملیات در نوع خودش اولین عملیات استشهادی در تاریخ ایران بود و آغاز گر آن ملت مظلوم و ستمدیده بلوچ و جامعه اهلسنت ایران بودند زیرا دیگر راهی برای مقابله با فاشیستهای شیعی ایران وجود ندارد و این گونه با کمترین هزینه بزرگترین ضربه به نظام وارد می شود و هیچ قدرتی توان رویاروئی با لشکر استشهادیون را ندارد.
جندالله اعلام نمود که این اولین حمله است و این گونه حملات با شدت بیشتری ادامه خواهند یافت و با این اعلام یقینا حملات اسشتهادی در بلوچستان و سائر نقاط ایران شدت خواهند گرفت چرا که قبلا هم جندالله هشدار داده بود که حملات اسشتهادی را آغاز خواهد کرد اما دولتمردان بی توجه به هشدار به جنایت در منطقه و علیه اهلسنت ادامه دادند و با اولین حمله استشهادی به گونه ای مواجه شدند که هرگز فکرش را هم نکرده بودند و ناگهان صدها پاسدار خود را در میان خاک و خون و تبخیر شده یافتند و الان هم باید منتظر لشکر استشهادی باشند که تهران را به خاک و خون می کشند و سران دولت را در تهران تکه پاره خواهند کرد.
کسانیکه ظلم و جنایت پیشه کرده و هر روز جوانان اهلسنت و بلوچ را به دار می زنند و مدارس را تخریب می کنند و علما را ترور و اعدام می کنند باید منتظر باشند و منتظر انفجار خانه ها و قرارگاهها و.....
لشکر اسشهادیون حرکت کرده است و هیچ کس را یارای مقابله با آن نیست تا زمانیکه نابودی این رژیم پلید را رقم زند و به ملت مظلوم بلوچ عزت و آزادی دهد.
دلاور بلوچ

0 نظرات: