اطلاعیه جدید جنبش مقاومت جندالله


بسم الله الرحمن الرحیم

بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران( جندالله) از همه نظامیان در بلوچستان اعم از کادر و وظیفه می خواهد که هر چه زودتر بلوچستان را ترک نمایند در غیر این صورت خودشان مسئول مرگ خود هستند و جنبش به حملات استشهادی خود به اهداف نظامی و سیاسی ادامه خواهد داد.

اولین عملیات استشهادی ضربه ای سنگین به رژیم در بلوچستان وارد نموده است و نظامیان وابسته به رژیم کاملا روحیه خود را از دست داده اند و فرماندهان سپاه می خواهند با اخفای حقیقت به نظامیان روحیه دهند و از فرار آنان جلوگیری نمایند اما نظامیان خوب بدانند که مرتکب جرم و جنایت علیه مردم بلوچ و جامعه اهلسنت شده اند و هر لحظه ممکن است در عملیاتی استشهادی تکه پاره و یا همانند هلاک شدگان سراوان تبخیر شده و از وجودتان چیزی باقی نماند.

لذا جنبش مقاومت باری دیگر از تمامی نظامیان اعم از کادر و وظیفه می خواهد هر چه سریعتر بلوچستان را ترک دهند و سربازان برای جنایت به بلوچستان نیایند چون بلوچستان در جنگ است و در این جنگ هر کس لباس نظام بپوشد دشمن است و بسان دشمن با وی برخورد می شود.
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)
از تمامی جوانان بلوچستان استدعا می شود این اطلاعیه را تکثیر نموده و در بلوچستان پخش نمایند.

0 نظرات: