عاليجناب افغان: ببخشيد “ما با او” نه ” اوباما”!..(طنز)عبد الناصر هروي


هرگاه اسمي از افغان و افغانستان به ميان مي آيد همه دنيا ـ البته بجز ايران اسلامي ـ ملتي دلير و رشادتمند و ايثارگر و با ثبات و استقامت را بياد مي آورد. کلمه افغان در طول تاريخ رمزي از مردماني دليري و شکست ناپذير و آزادمرد بوده و است.
ايران را از اينرو استثناء قرار دادم که افغاني از روزي که وارد ايران مي شود “پدر سوخته” است تا روزي که از ايران برآيد. و در اين کشور اسلامي (!) با او با آن روشي رفتار مي شود که در زمان قبل از رنسانس اروپائيهاي سفيد با سياهپوستان، يا آمريکائيهاي گاو چران با سرخ پوستان رفتار مي کردند.البته افغانستان هم چون ساير کشورهاي دنيا خوب و بد دارد اگر چه خوبيهايش بيش از بديهايش است!
اخيرا يکي از رهبران بازنشسته اين کشور که تاريخ مصرفش تمام شده نامه اي بسيار محترمانه به رئيس جمهور آمريکا نوشته است.
اين رهبر افغاني که ظاهرا تنها با زبان فارسي آشنائي دارد با ديدن نام مبارک عزت مآب (!) رئيس جمهور آمريکا “اوباما” گمان برده نام او فارسي است و معنايش “او با ما” است!خلاصه از چشم بد بدور اين بزرگمرد (!) به دوست آمريکائيش که تا چندي بعد مجبور است او را سرور و اعلی حضرت بخواند نامه اي فرستاده و در آن ادعا کرده که “اوباما” يعني او با ماست!
بنا به گزارشات غير رسمي از کاخ سفيد ـ که قرار است با آمدن اوباما رنگش را سياه کنند تا کاخ سياه شود! ـ در آنجا دو مترجم يکي ايراني و ديگري افغاني مشغول به ترجمه نامه رهبر از تاريخ مصرف گذشته افغان شده اند. مترجم ايراني جمله ” او با ماست” را ترجمه کرده است:
” او با ماست”؛ و در شرح جمله عرض نموده که افغانها ملتي دامدارند و “ماست” و منتجات شير از غذاهاي آنهاست و با ماست تره و پياز مي خورند. و چون عالي جناب “اوباما” به تره پژمرده و ژوليده و سياه شبيه است اين جمله را يک تهديد براي آمريکا بحساب آورده! و گمان برده هدف رهبر افغاني اين بوده که: او را با ماست مي خوريم!!
اگر تدخل بهنگام مترجم افغاني نمي بود شايد اين سوء تفاهم آتش جنگ برپا در اين کشور را دوصد چندان شعله ورتر مي کرد.البته تصحيح ترجمه توسط مترجم افغاني چندان فايده اي نداشت. چرا که اوباما اين جمله رهبر بازنشسته افغاني را يک اهانت به خود شمرد، و با صداي بلند در حاليکه سرش را بديوار مي کوبيد داد کشيد: اين مردک چطور بخود اجازه داده بمن توهين کند… من کي کشورم را به بيگانه فروختم؟ من کي به آرمانها و ايده هايم خيانت کردم؟ من کي ملتم را در مقابل پشيزي فروختم؟ من کي مردم خود را کشتم؟ و من کي… و من کي….؟عصبانيت اوباما باعث بالا رفتن فشار خون او شد و بيهوش بزمين افتاد.
گزارش عصبانيت اوباما فورا به افغانستان رسيد. دولتمردان افغان در يک جلسه اضطراري که ساعت ۴ شب به وقت کابل بفرمان و رهبري شخص کرزاي تشکيل شد و همه دولتمردان با لباس خواب در آن حضور يافتند موضوع را مورد بحث و بررسي قرار دادند. و با يک بيانيه رسمي که از دولت اين کشور صادر شد جمله ” او با ماست” را با جمله “ما با او” عوض کرده بصورت اورژانس به آمريکا فرستادند.
وقتي اوباما به هوش آمد و ديد جلويش عکس آقاي برهان الدين رباني را روي پلاکاردي بزرگ زده اند و زيرش نوشته اند: ” ما با او” به علامت رضايت لبخندي زد و زير لب زمزمه کرد: اينچنين بايد با خداوندانتان سخن گوييد!
سنی نیوز

0 نظرات: