کتاب روسيه اسلامي-سيد رضي عماديکتاب روسيه اسلامي-سيد رضي عمادي


ب: قول هاي تو خالي لنين

انقلاب بلشويكي در 1917، در ابتدا اميدواري هاي زيادي براي مسلمانان ايجاد كرد. سردمداران انقلاب به آنها وعده خود مختاري بيشتر و حتي استقلال دادند. لنين به مسلمانان قول داد تا به آنها آزادي هاي بيشتري بدهد.
در نوامبر 1917 دولت شوروی اعلامیه ای "برای همه مسلمانان زحمتکش روسیه و شرق" صادر کرد، دایر بر این که از این پس اعتقادات و مراسم آنها آزاد و غیر قابل نقص به شمار خواهد آمد. علت اساسي اين عمل ضمن استفاده تبليغاتي براي خارج شوروي بيشتر از این جهت بود تا از كمك آنها در مبارزه با دولت آلمان نيز برخوردار شود و يا حداقل بدين وسيله آنها را از فكر شورش و انقلاب و يا خرابكاري بازدارد.(16) به اين ترتيب لنين حمايت مسلمانان را در نزاعش عليه روس هاي سفيد به دست آورد. اما اين قول ها خيلي زود فراموش شد و مسلمين در زمان حكومت كمونيستي حتي بيشتر از قبل اذيت شدند.
همان طور كه در سطور قبل ذكر شد سياست ضد مذهبي بويژه ضد اسلامي رهبران شوروي نهادهاي فرهنگي، آموزشي و مذهبي مسلمانان را از بين برد. در پایان دهه 1920 وضع فرق کرده بود. نبرد تبلیغاتی شدید ضد دینی اجرا شد. مدارس و محکمه های مسلمانان از دور خارج شدند. مساجد تعطیل و به باشگاه و سینما تبدیل شدند، متون مذهبی نیز مصادره و منهدم شدند. اعمال و عبادات مذهبی به جرایم قابل تعقیب تبدیل و علما دستگیر گردیدند. تمامی علایم مشهود دین تا حد ممکن از میان برده شد و اعتراف به مسلمان بودن به عملی خطرناک تبدیل گردید.(17)0 نظرات: