اهدای انقلاب خمینی به اهلسنت چیست؟


در طول سي سال حكومت منحوس خميني وخامنه اي بزرگترين هديه ي اين انقلاب سياه براي اهل سنت چيزي جز تخريب مدارس ، تحقير علماء ، توهين به مقدساتشان نبوده است مگر نمي بينيم صدها نفر از علماء اهل سنت توسط عمال كثيف همين ر‍ژيم شهيد وترور شده اند .
مگر نمي بينيم كه دهها مدرسه ومسجد را با خاك يكسان كرده اند؟
مگر نمي بينيم كه در هر ماهي توسط وسايل ارتباط جمعي به مقدسات اهل سنت توهين مي شود؟
مگر نمي بينيم كه هر روز در حسينيه ها توسط روضه خوان هاي كثيف به ناموس پيامبر توهين مي شود ؟
مگر نمي بينيم كه در هر جمعه از بالاي منبر ها به اصحاب پيامبر ناسزا گفته مي شود؟
تا كي سكوت ؟ تا كي سازش ؟ تا كي مدارا ؟
آيا شما فكر مي كنيد كه با مدارا كردن با اين دشمنان خونخوار رحمي بر شما كرده مي شود . شما فكر مي كنيد كه با سكوت حقي به شما داده مي شود ؟
شما فكر مي كنيد كه با سازش به آزادي و عزت مي رسيد ؟
يا با اين سكوت ، مدارا وسازشتان منتظر زنده شدن مدارس ومساجدتان هستيد ؟
اما هر روز شاهد جريانات بالعكسي هستيم چرا ؟ چرا ؟ و چرا ؟
فاروق

0 نظرات: