پیام تبریک من را بپذیریدپیام تبریک من را بپذیرید
سلامی از ژرفای قلبم به امیر عبدالمالک و جان نثاران جندالله
سپاس الله را می گویم که به ما مردانی همچون سالار استشهادی عبدالغفور عنایت فرمود و شکر خدا را که ما ملت بلوچ در تاریخ خویش نوجوان شجاع و دلیر و مومنی چون سالار شهید عبدالغفور داریم.
شنیدم که عبدالغفور جان برای منتخب شدن برای این عملیات عظیم از چند ماه پیش نوبت گرفته بود پس باید بر غیرت و شهامت و شجاعت سالار شهیدان عبدالغفور جان بنازم.
می دانم که مجاهدان برای عملیات استشهادی با یکدیگر مسابقه می دهند و هر یکی می خواهد نفر بعدی باشد و این افتخار عظیمی برای جامعه ماست.
کاش می توانستم این استشهادی را از نزدیک به مادر و پدر و خانواده سالار شهید عبدالغفور تبریک می گفتم و کاش می توانستم پیشانی امیر عبدالمالک را که چنین فداکاری عظیمی نمود می بوسیدم.
امیر عزیز می دانم که به پیروزی بیش از هر چیزی یقین دارید ولی این عملیات عظیم پیروزی شما مجاهدان را در برابر چشمان همه مردم بلوچستان ترسیم نمود و همه مردم به پیروزی شما یقین کردند.
والله نمی دانم با چه الفاظی احساسات خود را تعبیر کنم و فکر کنم این عمل عظیم شما را نتوان با الفاظ تعبیر نمود.
دستتان را از دور می بوسم
احمد ........

0 نظرات: