تبریک مردم بلوچ واهل سنت بلوچیستان(هرمزگان)


ضمن تبریک این عملیات استشهادی وغرور آفرین به ملت مظلوم بلوچ واهل سنت وخانواده آن شهید وبخصوص به شیر بلوچیستان سردار عبدالمالک بلوچ.

سردار بزرگ قوم مظلوم بلوچ ای ابر مرد تاریخ بلوچیستان واسطوره والگوی تمام آزادی خواهان جهان سردار عبدالمالک بلوچ با این کار بزرگی که در تاریخ بلوچستان انجام دادید دشمنانت که کثیف ترین مردمان روی زمین هستند به مرادنگی وشجاعتت ایمان آوردند کجا برسد به ما مردم بلوچ که پاره ای تن ما هستی.

ما جوانان بلوچ واهل سنت بلوچستان(هرمزگان)از خوشحالی اشک شوق میریزیم وپیرو جوان برای سلامتی سردار عبدالمالک بلوچ وهم رزمانش دست به دعا بر داشته ایم ومادرانمان به مادر سردار بزرگ غبطه میخورند که چنین مجاهدی در دامن پاکش پرورش داده اند.

مادران بلوچستان مردان بزرگ زیادی در دامنه های پاک خود پرورش داده اند اما با جرات میتوانیم بگوئیم که سردار عبدالمالک سردار تمام سرداران بلوچستان میباشد.

شاید بعضی از افراد بگویند که این عملیاتهای استشهادی در تمام جهان انجام میشود من به تمام این مجاهدانی که مورد ظلم قرار میگیرند و اینگونه عملیاتهای استشهادی را انجام میدهند احترام میگزارم ودر جواب این افراد باید گفت که این عملیات در بلوچستان اولین عملیات استشهادی ونادر ترین عملیات استشهادی در جهان میباشد شما در کجای جهان دیده اید که فرماندهی اولین عملیات استشهادی خود را از افراد خانواده خود شروع کند که این کار را فقط مردان بزرگی امثال سردار بلوچستان عبدالمالک بلوچ انجام میدهند.

و حالا سردار بلوچ مجاهد عبدالمالک الگویست برای تمام سرداران ومجاهدان وآزادی خواهان جهان واین افتخاری بس عظیمی است برای قوم بلوچ وبلوچستان عزیز.

ما مردم بلوچ وبخصوص مردم بلوچ و اهل سنت هرمزگان آمادگی خودرا برای هرگونه همکاری وکمکی که از دستمان بر بیاید اعلام میداریم وآرزوی سلامتی وتندرستی برای سردار بلوچستان عبدالمالک بلوچ وهمرزمانش را از خدای متعال خواهانیم ودرود فراوان به ارواح تمام شهدای بلوچستان بخصوص سردار شهیدان بلوچستان عبدالغفور ریگی میفرستیم.

عبدالغفور جان شهادتت مبارک واقعا شیر مردی خود را برای ملت غیور بلوچ واهل سنت ثابت کردید و در یاد غیور بلوچستان برای همیشه باقی خواهی ماند.

به امید پیروزی مجاهدان وسرمچاران بلوچستان عزیز.

بالانج گرگیج : فدائیان بلوچ

0 نظرات: