بلوچ کوم گون تپاکی ءُ اتحاد ءَ گلامی ءُ ایردستی ءِ سانکلان پرشت کنت !


ایران ءِ زورارنسر ءُ ریزیته پگرین شیعی ـ شونیستی واکدار په بلوچ کوم ءِ بربادی ءُ بلوچگلزمین ءِ لٹ ءُ پل ءَ هر رپک ءُ پندل ءُ سیاستان کارمرز کنت. آ وتی بلوچ دژمنیءِسیاست ءُ کارکردان دیرانت چه حد ءَ گوازینتگ.ایران ءِ رسترین واکداران چه نالائکین رضا میرپنچ ءِ دور ءَ بگر تان مروچی ما را هچبر ایرانینزانتگ ءُ مئی کوم ءِ گاری ءُ گمساری ءَ هر کارے کتگ.آهان مئی بن پیرکی وطنءَ هشتاد سال گیش انت که پلگ ءُ
ادامه مطلب

0 نظرات: