پوشش خبر انفجار هنگ مرزی در اخبار شبکه هامون

دراخبار ساعت 23 شب دوشنبه هیچ خبری مبنی بر انفجار در هنگ مرزی سراوان پخش نشد و برای هر ایرانی جای سوأل است که خبرهای بلوچستان چرا بازتابی در رساناهای ایران ندارد ؟ چرا تعداد کشته شدگان اعلام نمی شود به نظر بنده حقیر چنین است که چند روز دیگر به تعداد کشته شده گان رژیم انها را به عنوان شهدای جنگ ایران و عراق معرفی و در شهرهای مختلف به دفن مکنند.
امپراطوری بلوچ


0 نظرات: