بیا ای جوان بلوچ همچون مجاهد نستوه عبدالغفور ریگی دست از جان بشوییم اینک هنگامه انتقام استترس و وحشت بعد از عملیات غرور انگیز شهید عزیز عبدالغفور ریگی سرتاسر استان را فرا گرفته زابلی های پست که تا دیروز از شهادت علما و دستگیری و اعدام ملت بلوچ فریاد شادی سر می دادند نمی دانند گریه کنند یا بخندند.

از سویی باید این عملیات بزرگ و غرور آفرین را که باعث هلاکت بیش از 150 مامور رژیم شد مخفی نگه دارند و برای مزدوران خود که در پاسگاه هلاک شدند مراسم نگیرند و آنها را همچون کشتشدگان پاسگاه شمسر و ناهوک به فراموشی بسپارند و از سویی با کم اهمیت جلوه دادن این ضربه مهلک خندهای ظاهری تحویل دهند.

کجاست دریادار محتاج که دروغ تحویل مردم می داد ؟

کجاست آخوند جنایتکار نکونام که فکر می کرد با اعدام های دسته جمعی می تواند جلوی آزادی خواهی ملت بلوچ را بگیرد ؟

کجاست غفاری که به گمان باطلش با راه انداختن حمام خون می خواست مقابل مبارزان بایستد ؟

هان ای شهریاری میلیارد ها تومان پولی که صرف ساخت قرارگاه عملیاتی و حفر کانال و بستن مرز کردی چه شد ؟ تو که سرمایه گذاری برای قتل و کشتار مردم را بهتر و سود آورتر از ساخت کارخانه و کارگاه در منطقه می دانستی به چه نتیجه ایی رسیده ایی ؟

استان امنت تر شده و تو بدون محافظ و لباس ضد گلوله می گردی ؟

آری این است قدرت ایمان مجاهدان این است توانایی مبارزین بلوچ و این تازه آغاز راه عملیات استشهادیست و آنگونه که بنده با خبر شدم و امیدوارم صحت داشته باشد بزودی سایر جوانان مشتاق شهادت کمربندهای انفجاری خود را در زمان و مکانی که فکرش را نمی کنی منفجر خواهند کرد.

پس بیا ای جوان بلوچ همچون مجاهد نستوه عبدالغفور ریگی دست از جان بشوییم اینک هنگامه انتقام است و چه سعادتی بالاتر از شهادت بیا تا من و تو به جنبش مقاومت مردمی بپیوندیم و به ظلم این رژیم پوسیده پایان دهیم .

س.میربلوچ زهی از خاش

0 نظرات: