نشست استانداری با سران طوائف و علمای اهلسنت در مورد عملیات استشهادی سراوان

به گزارش آژانس خبری تفتان روز سه شنبه استاندار منتصب و متجاوز با علما و ریش سفیدان بلوچستان نشستی جهت بررسی عملیات استشهادی روز دوشنبه برگذار کردند.
این نشست که اوج وحشت و ترس دولتمردان نظام را نشان می دهد جهت مایل کردن علما و ریش سفیدان برای مقابله با جنبش مقاومت صورت گرفت.
طبق گزارشهای رسیده مسئولینی در وزارت کشور و وزارت اطلاعات با برخی ریش سفیدان ملاقات و گفتگوهای جداگانه ای کرده و از آنان خواسته اند که با نظام در رویاروئی با جنبش همکاری نمایند.

ریش سفیدان باید مواظب توطئه های رژیم باشند و فریب آنان را نخورند.

0 نظرات: