امپراطوری ایران بسوی اضمحلال !

فیلم کوتاه زیر بر یوتیوب( youtube ) به نمایش گذاشته شده است.
http://uk.youtube.com/watch?v=QkqnAUD9wEA
در این فیلم جانوری بنام آیت الله مهدی دانشمند کینه آخوندی اش را نسبت به مردم بیگناه بلوچ و سنی های بیدفاع در بند در امپراطوری ایران به گونه ای ضد انسانی بروز میدهد. این آخوند که بر منبر جهل و جنایت نشسته حرفهای خامنه ای مکار، رفسنجانی مفت خور و احمدی نژاد کوچک را بر زبان می آورد.
فحاشیهای این آخوندِ خوکِ فربه چنان با نژاد پرستی، تفکرات پوسیده فاشیستی هیتلری و انزجار از انسان و زندگی آمیخته است که دستهای نژادپرستان آفریقای جنوبی و نازیستهای هیتلری را
از پشت بسته است.
بلوچ کشی و سنی کشی حکمرانان جاهل و فاشیست تهران براین تفکرات پوسیده فاشیستی و ضد سنی بنا شده است.
عقاید و تفکرات ضدبشری این آخوندهای نژادپرست، بیان و پخش اراجیف شان ازبلندگوهای رسمی و حکومتی بر منابر ، درمساجد و استبداد صفوی گونه، مذهبی ـ فاشیستی سی ساله چون کاتالیزاتورهای عالی، روند فروپاشی امپراطوری ایران را تسریع می کنند.
زمینه های عینی چنین رویداد عظیم تاریخی یعنی اضمحلال ایران با طوماری از دلایل، بوسیله فاشیستهای فارس و شونیستهای شیعه و شاهپرست، در طول هشتاد سال اخیر فراهم شده اند.

آزات ءُ آباد بات گنجین بلوچستان.
دسمبر ۲۰۰۸
جوپاگ

0 نظرات: