عبدالغفور دیگر حسین فهمیده بلوچستان خواهد بود


رژیم جمکرانی همانطور که در کتابهای دبستانی از حسین فهمیده تعریف و تمجید میکنید که بمب بر بدن می بندد و بر تانکهای دشمن حمله ور میشود ، آری دیگر بلوچستان صاحب نوجوانی دلیر بهتر از حسین فهمیده شد دیگر عبدالغفور حسین فهمیده بلوچستان است ، بعد از آزادی بلوچستان دیگر مردم بلوچ در کتابهای بلوچی از عبدالغفور خواهند نوشت ، دیگر خیابانهای سرزمین بلوچستان بنام عبدالغفور نامگذاری خواهد شد.
جوانی دلیر که در عنفوان جوانی بمب بر بدن می بندد وبر مزدوران رژیم حمله ور میشود و صدها پاسدار جنایتکار را مردار میکند.

پاسدارانی که هزاران مردم بیگناه بلوچ را به شهادت رسانیده اند.
پاسدارانی که خانه های ملت بلوچ را ویران کرده اند.
پاسدارانی که صدها جوان را در خیابانهای بلوچستان اعدام کرده اند.
پاسدارانی که مساجد بلوچستان را تخریب کرده اند .
پاسدارانی که علمای اهل سنت را به شهادت رسانیده اند.
پاسدارانی که صدها جوان بیگناه و مرزنشین را به رگبار بسته اند.
پاسدارانی که تشنه خون ملت بلوچ هستند.
پاسدارانی که میخواهند فرهنگ جمکرانی را در بلوچستان ترویج دهند.
پاسدارانی که میخواهند نام بلوچستان را در نقشه حذف کنند.

پاسدارانی که حقوق ملت بلوچ را به غارت برده اند.
پاسدارانی که رویا را شهید کردند
پاسدارانی که مسجد عظیم آباد زابل را تخریب کردند.
پاسدارانی که به زنان بلوچ خیانت کرده اند.

پاسدارانی که جوان فعال مدنی بلوچستان یعقوب مهرنهاد را صبحگاه در زندان اعدام کردند.
مرحبا و شاباش بر شما باد عبدالغفور جان ؛ شهادت مبارک نام خود را در تاریخ بلوچستان بنام اولین نوجوانی استشهادی که به خاطر حق ملت و دین خود جان خود را داد .
کم سن ترین مبارز بلوچستان که جان خود را برای آزادی بلوچستان داد.
سلام بر شما و بر تمام مبارزین ملت بلوچ
ناکو وشدل

0 نظرات: