اقدام شهادت طلبانه عبدالغفور درسي آموزنده به نسل جوان بلوچ


بنام الله مقتدر
اقدام استشهادی عبدالغفور ريگي برادر كوچكتر امير عبدالمالك (رهبر جندالله - حفظه الله) در حمله اش به يكي از بزرگترين پايگاههاي نظامي رژيم در منطقه سراوان كاري بي سابقه، تاريخي بلكه فرا تاريخي بود كه قهرمانانه انجام داد.
عبدالغفور قهرمان با ايثار جان خود هشتاد سال وحشت وسكوت ذلت بار در بلوچستان را به يكباره درهم شكست و ثابت كرد كه اين رژيم مست رجزخوان و بي منطق و بي عدالت هيچ پخي نيست و بخاطر ظلمهاي نامحدودي كه تاكنون در حق مردم ايرانزمين كرده است طبق سنت الهي بايد از درون بطور كامل پوكيده شده باشد و همه اين پهلوان بازيها و قدرت نمائي هائي كه ميكند جز تظاهري فريبكارانه نيست كه باز هم بمنظور ايجاد ترس و وحشت هر چه بيشتر در ميان مردم است.
ولي عبدالغفور اين سنبل مردانگي كه الگوئي براي همه جوانان بلوچستان شد ثابت كرد كه دوران ترس ديگر تمام شده است و از اين پس هر جوان بلوچ براي حفاظت از دين و عزت قومي خود با تقديم جانش به الله مالك حقيقي، صدها نفر از جنود شيطان و پاسداران ظلم و جنايت را بخاك و خون خواهد كشيد و نامي بزرگ همچون عبدالغفور اين شيرمرد بلوچستان براي هميشه از خود بجا خواهد گذاشت و نسلهاي آينده اين ملت در احترام به چنين كار بزرگي كه انجام ميدهد سر تعظيم فرود خواهند آورد.
اقدام خارق العاده ، مخلصانه و ايثارگرانه عبدالغفور اين را نيز ثابت كرد كه امير عبدالمالك حفظه الله بر خلاف همه مدعيان دروغيين رهبري در گذشته كارش بخاطر نام و نان و جمع مال و ثروت نبوده بلكه هدفش تنها اعلاء كلمة الله و حفاظت از حقوق اهلسنت و نجات ملت مظلوم بلوچ از بي عزتي و ظلم و ستم بيش از حد بوده بوده است چون اين را همه ميدانند كه هيچكسي بخاطر مال و نام و نمود هرگز اجازه نميدهد كه برادرجوانش در ميان يك تن مواد منفجره بنشيند و خودش را در وسط صدها پاسداران ظلم كه در حال انجام مراسم صبحگاهي باشند منفجر نمايد.
عبدالغفور هميشه زنده ياد با اين اقدام قهرمانانه اش هزاران چشم خفته را بيدار كرد تا با ور كنند كه جندالله در كارش مخلص و رهبر آن انساني كاملا صادق است و تا رسيدن به پيروزي كامل مبارزه اش را ادامه خواهد داد لذا در اين وقت بسيار حساس خيلي ضروري و لازم است كه همه ملت بلوچ و تمامي اهلسنت ايران در همياري مادي و معنوي با امير عبدالمالك اين رهبر فرزانه ، دلير و قاطع در عمل از هيچ گونه ايثاري دريغ ننمايند تا اين مبارزه بر عليه ظلم و احياي عدالت در ايران مسيرش را هر چه بهتر و سريعتر طي نمايد.
ضمنا قرآن خواني هم براي شادي هرچه بيشتر روح پر فتوح عبدالغفور عزيز براي همه امري لازم است كوتاهي نفرمايند... يا حق!
وتواجهی

0 نظرات: