دسیسه ی حکومت اخوندی ایران در افغانستان


سنی نیوز:دستگیری یک محموله کتاب (تریلی) که از ایران بطور رسمی به افغانستان از طریق گمرک میلک-نیمروز هفته پیش روز یک شنبه ارسال شده بود توسط مامورین گمرک توقیف و نمونه های این کتاب ها به شورای علمای نیمروز سپرده شده .علمای نیمروز پس از بررسی کتابها به نتیجه رسیدند که این کتابها برای تحریک هزاره ها بر علیه اهل سنت افغانستان و به خصوص قوم پشتون فرستاده شدند.
دراین کتابها به اصحاب پیامبر (ص)خصوصا عشره مبشره و خلفای راشدین (رض)اهانت شده است .بییشتر این کتابها از حوزه ی (جهلیه ی) قم تالیف شدند.شورای علماء و هیئتی از ادارات ذی ربط بعد از یک هفته تحقیق امروز فتوای اعدام برای انتقال دهندگان واین کتابها باید در جلوی عموم مردم نابود گردند.
لیست کتاب های که از سوی علماء غیر مجاز تثبیت شده است
۱.گفتار نراقی
۲.هزاره ها
۳.جنبش های اسلامی معاصر
۴.نهج البلاغه
۵.شکوفایی عقل
۶.اصول کافی
۷.شناسنامه ی افغانستان
۸.علوم قدرنی
۹.آموزش عقاید
۱۰حقوق اساسی
۱۱.تفصیر موضویی قرآن کریم
۱۲.اخلاق کارگزاران
۱۳.ترجمه ی غدیر
۱۴.کلام نور
۱۵.انسان به انسان

0 نظرات: