وداع شهید عبدالغفور با یاران

آخرین وداع شهید قهرمان سالار استشهادیون عبدالغفور ریگی لحظاتی قبل از عملیات افتخار آفرین سراوان

0 نظرات: