پیام بازدید کنندگان

بنام حق

خدمت شما وديگر آزادانديشان واقعي ازته قلب هزار سلام ودرود ميفرستم ،ننگ وشرم برايرانياني كه بيهوده حرف ازملت ايران و دموكراسي وآزادي وحقوق بشر .... ميزنند وهرگز بويي از آزادي نبرده اند، چرا كه ايران وملت ايران بدون حضوربلوچ ، كرد ، تركمن عرب ..... ايراني نخواهد شد ، حرفم با آنهاييست دم از ايران وآزادي ميزنند ، بله تلويزيون پارس وكانال يك ونوكران ناسيوناليستها بي بي سي ، صداي آمريكا ... ،بلوچستان از نظر امكانات رفاهي-بهداشتي اجتماعي –اقتصادي-آموزشي وفرهنگي ....محرومترين استان ،وازنظردستگيري وبيكاري وشكنجه واعدام درصدرسايراستانها قرارگرفته وتبديل به كشتارگاه جمهوري اسلامي شده ، صدافسوس سكوت كرده ايد، جاي خجالت دارد هنوزهم از دموكراسي حرف ميزنيد،مرگ براينگونه دموكراسي هاي فاشيستي !وبنده از زحمات شماهاكه براي عدالت وازادي ميكوشيد بسيار متشكرم ،اميدوارم خداوندهرچه زودتر ديوار ظلم را فروبريزد وهمه مان دركنار يكديگر با آزادي وآسايش كامل زندگي باعزت و خوشي را داشته باشيم ،البته كه هرشبي را سپيده اي درپيش است، سلامت وكامياب باشيد .

حق طلب آزاديخواه از بلوچستان 25 /11 /87

0 نظرات: