قطع خطوط تلفن ایرانسل در بلوچستان

به گزارش آژانس خبری تفتان از زاهدان رژیم ولایت فقیه از ساعت 1 شب گذشته تمامی خطوط تلفن دستی ایرانسل را قطع نموده است و تاکنون خطوط ایرانسل قطع می باشند.
از سوی دیگر تمامی راههای ورودی شهرها تحت کنترل شدید نیروهای نظامی و امنیتی رژیم می باشند و ترس و وحشت در چهره تمامی نیروهای نظام مشاهده می شود.
راهپیمائی کاملا بی رونق و حتی نظامیان هم شرکت کمی در راهپیمائی 22 بهمن داشتند طوریکه خبرگزاریها به خاطر جمعیت کم در راهپیمائی از پوشش دادن آن خودداری نمودند.
از سوئی دیگر از شب گذشته گروههائی از نیروهای امنیتی به شخم زدن تمامی جدولها و پارکها و محل گذر نیروها پرداختند و دلیل این کار غالبا ترس از بمب گذاری این مناطق می باشد.

0 نظرات: