خائنين معروف قوم بلوچ از سوي رژيم ماموريت بافتند كه نقش انقلابي بازي كنند!

رژيم مكار، با نيرنگي جديد براي خنثي كردن انقلاب ملي و مذهبي در بلوچستان دست بكار شد.
براي جلوگيري و سد باب از گسترش محبوبيت جنبش مقاومت مردمي و خنثي كردن اثرات و ثمرات انقلابي آن رژيم دست بدامن بعضي از سردارزادگان هميشه خائن نسبت بقوم بلوچ زده و به آنان اجازه تشكيل اجتماعات و سنخنراني هاي بظاهر انقلابي داده است تا همه جا در گوشه و كنار بلوچستان بروند و مردم را براي يك عمل انقلابي دعوت به اتفاق و اتحاد نمايند.
كور خوانده ايد اي دشمنان قسم خورده ملت بلوچ، خر خودتان هستيد و مردم خر نيستند تا توطئه به اين واضحي را نفهمند!
رژيم كه شديدا گرفتار مسئله امنيت در بلوچستان است توطئه جديدي را طراحي كرده است تا با اجراي آن جلو قيام مردمي در بلوچستان را بگيرد و با اين توطئه جديد به گمان خود خواهد توانست امنيت را در بلوچستان بر قرار كند براي اينكار به بعضي از سردارزادگان اجازه داده است كه در جاهاي مختلف مناطق خود نشستهائي را ترتيب دهند و در آن حرف انقلابي بزنند و مردم را دعوت به اتفاق و اتحاد كنند و چنين گمان ميرود كه رژيم با انجام يك چنين زيرسازي فريبكارانه اي پس از مدتي اين عناصر بظاهر سياسي و فعال را دستگير كرده و براي مدتي به زندان ميفرستد تا از آنان چهره اي محبوب و مردمي بسازد و با همين شيوه عوامفريبانه مردم را پشت سر آنها جمع كند و باين ترتيب با پيوستن مردم به اين انقلاب قلابي دولتي از پيوستن به انقلاب اصيل مردمي باز دارد. ولي كور خوانده است رژيم مكار چون تاريخچه خيانت اين سرداران و سردارزادگان بدبخت و سوداگر قوم كه هميشه زندگي ننگين خود را با فروش قوم خود در اينجا و آنجا و هرجا كه خريداري پيدا شده است گذرانده اند همه بطور دقيق خبر دارند و كاملا ميدانند . اينكه رژيم اكنون بعضي از اينها را وارد صحنه كرده است تا به ظاهر كار سياسي و باصطلاح انقلابي كنند اسباب تعجب همگان را بر انگيخته است و همه دارند از خود سئوال ميكنند كه اين جماعت خوش گذران كه هرگز درد مردم را نداشته و احساس نكرده اند و همه اش در فكر يك زندگي عافيت طلبانه براي خود بوده اند اينك چگونه بناگاه تبديل به عناصري انقلابي شده اند و حرف از اتفاق و اتحاد ميزنند و در محيطي پر حفقان كه تاكنون حتي به دو نفر هم امكان متحد شدن را نداده اند حالا بعضي از همين سردارباشي هاي كاملا معلوم الحال و عياش و تن پرست و برخوردار از تمامي مزاياي رژيم يكهو تبديل به عناصري انقلابي شده و در اجتماعات چندين صد نفري و در حضور لباس شخصي هاي معروف رژيم پشت ميكروفن قرار ميگيرند و حرف انقلابي ميزنند و مردم را دعوت به اتفاق و اتحاد ميكنند در حاليكه اينها در سخنراني هاي خود هيچ برنامه روشني ارائه نميدهند تا مردم بفهمند كه اينها با اين افقاق و اتحادي كه از آن حرف ميزنند ميخواهند چكار بكنند!؟
حقيقت ايسنت :
رژيم كه از سوي جنبش مقاومت مردمي به رهبري امير عبدالمالك بلوچ (حفظه الله) گرفتار چالش هاي متعدد امنيتي در منطقه شده و عاجز مانده است براي جلوگيري از پيشرفت اين انقلاب بتمام معني مردمي در بلوچستان بفكر افتاده است تا از اين جيره خواران زبون و حقير خود بعنوان يك راه حل بزعم خود مؤثر استفاده كند و بوسيله همين خائين خائف انقلاب دلير مردان از جان گذشته و مشقت طلب را بهمين راحتي با شكست مواجه نمايد ولي رژيم كور دل غافل از آنست انقلابي را كه هماكنون همچون سيلي خروشان براه افتاده است تا هر تفاله و زباله اي را كه بر سر راه قرار ميگيرد درهم كوبيده و براي دفن كردن به آشغالداني تاريخ پرتاب كند ديگر بهمين راحتي خنثي نخواهد شد.
خيانت چيزي نيست كه بدون مكافات عمل باقي بماند و اين سردارزادگان كه براي گذراندن يك زندگي پر عافيت هميشه از جيره و امكانات و امتيازات دولت مركزي استفاده كرده اند اكنون به بن بست كامل رسيده اند تا مكافات عمل خود را در همين دنيا هم پس بدهند، چون در آنطرف رژيم ديكتاتور و مستبد و آدمكش است كه ميخواهد در اين موقع حساس از آنان كار بگيرد و براي تكميل پروسه خيانت شان آنان را رودرروي انقلاب قرار دهد و در اينطرف انقلابيون جان بركف و قسم خورده براي نجات ملت مظلوم و محكوم شان هستند تا بي مهابا با هر عنصر خائني برخورد انقلابي كنند و اينجاست كه اين بيچاره هاي عافيت طلب بخاطر خيانت مستمري كه تا كنون در حق ملت خود كرده اند اكنون بجائي رسيده اند كه ديگر نه راه پس دارند و نه راه پيش . چون اگر اين بدبخت ها بدستور رژيم وارد پروسه اين خيانت جديد شوند تا انقلاب مردمي جنبش مقاومت را خنثي نمايند كه بي مهابا و بدون ترديد توسط انقلابيون كشته خواهند شد و با بجا گذاشتن نامي منفور و سياه در دنيا براي هميشه راهي جهنم خواهند شد و اگر دستور رژيم را كه اينهمه جيره اش را خورده اند اطاعت نكنند رژيم با يكي از روشهاي مخصوص بخود آنان را سر به نيست خواهد كرد و چنين خواهد بود آخر و عاقبت هر خانيني كه به ملت خود خيانت ميكند.... يا حق!

0 نظرات: