تصویر شهید عبدالغفور ریگی که خونش را برای آبیاری درخت آزادی اهل سنت و ملت بلوچ اهداء نمود

با تشکر از خبرگزاری بلوچ نیوز

0 نظرات: