ایمیل روابط عمومی جنبش مقاومت جندالله:

بسیاری از دوستان پیامهای خود را به ایمیل آژانس خبری تفتان ارسال می نمایند می خواستم متذکر شوم که آژانس خبری تفتان یک وب خبری است که حقائق در مورد بلوچستان و اهلسنت را ارائه می دهد و توسط جوانان بلوچ اداره می شود لذا دوستانی که پیام و یا پیشنهادی برای مبارزان دارند پیامها و یا پیشنهادت خود را به ایمیل روابط عمومی جنبش جندالله ارسال نمایند.

ایمیل روابط عمومی جنبش مقاومت جندالله:

jonbesh.mardom@gmail.com


0 نظرات: