بیانیه بسیجیان سیستان و بلوچستان (نظریک خواننده )

بیانیه بسیجیان سیستان و بلوچستان (نظریک خواننده )

بسیجیان عزیز شما بی عرضه ترین مخلوق روی زمین هستید بسیجی خامنه ای یعنی بی غیرت شما هیچ جرأتی ندارید تا شروع نشدن جنگ غزه نعره ی شیر می زدید که رهبر اجازه مان بدهد غزه را نجات میدهیم بعد از صدوراجازه همچون موش در سوراخ هایتان خزیدید شما زمانی شیر هستید که شیران بلوچستان را ندیدید نمی دانم حکایت خری را که لباس شیر پوشیده بود را یاد دارید یا نه ؟ ولی برای شما صدق می کند آن خیبری ها که عمل و سوز داشتند مال هزار و چهارصد سال پیش بودند خیبری های امروزی ( آخوند ها ، بسیجیان و ... ) فقط خیبری صیغه هستند وهدفشان تجاوز به دختران شیعه ی بدبخت است . ای بی عرضه ها شما با صدای شنیدن یک تیر کلت سریع ترین مرد ان دو صد متر جها ن می شوید شما بسیجیان خصوصا بسیجیان زابل بهتراست در خانه ظرف ولباس بشورید شما را چه به کارهای مردانه !
علی

0 نظرات: