مومنان بپاخیزید

آری دراین عصروزمانه انسانهای شریف و دلسوزبه اشکال گوناگون
متهم می گردند وبرچسب های ناروا به آنان زده می شود درحالیکه
آدمهای گرگ صفت و توطئه گر امانتدار به حساب می آیند.آدمهایی که
هر روزتوطئه ای برای این ملت مظلوم می چینند تا آنان راازبین برده
واز ابتدایی ترین حقوقشان محروم نمایند.
این انسانهای پست فطرت هرروز قوانین جدیدی را به تصویب
می رسانند تا بندگان خدا را به بندگی بکشند و یک دنیا مصیبت و
تراژدی برای آنان ببار می آورند و آنان را به امور زندگی و معیشتی
سرگرم میکنند تا از ظلم و ستمی که در حق آنان روا می دارند غافل
بمانند.
وهرگاه یکی ازاین مردمان تخدیر شده به این توطئه های وحشتناک پی
ببرد وبه خواهد توطئه آنان را افشا کند و توطئه گران رسوا نماید جزء
زندان،شکنجه واعدام سرنوشت دیگری نخواهد داشت .
بنابراین در قانون طاغوتیان(شیعه)به جزء انسانهای پست و رذایل کسی
دیگر حق ندارد لب به سخن بگشاید ودرمسائل عمومی اظهارنظر
کند .
آری دراین چنین شرایطی اهل سنت باید چاره ای بیاندیشند
ودرتمامی برنامه های خود تجدید نظرکنند تا بتوانند درد را تشخیص
وراه درمان آن را بیابند وجهاد تنها گزینه ی باقی مانده است.

0 نظرات: