آینده بلوچستان درخشان است. (۴)منابع طبیعی و آبهای ترش، شور و شیرین در سرزمین مادری مان که برایمان جنبه حیاتی دارند، منابعی فوق العاده با ارزش هستند. منابعی ملی که صاحب اصلی آن ملت زجردیده بلوچ است نه شونیستان اشغالگرو مهمانان ناخوانده از شهرها و مناطق فارس نشین که وحشیانه هجوم آورده و درسرزمین تاریخی حمل کلمتی ءُ میرکمبرجا خوش کرده اند.در بلوچستان پهناورمان کمبود منابع آب نداریم.

مانع بزرگ شونیستهای بیخرد و تبهکار فارس هستند که این منابع را سوءِ استفاده کرده یا عمدابه طرق نادرست کنترل و بهره برداری می کنند تا درنهایت ضرر و زیان ناشی ازهدررفتن این منابع حیاتی به ما برسد. حکمرانان جنایتکارتهران که رویای کشورگشایی و گسترش امپراتوری شیعی ـ شونیستی شان را درسردارند با ماجراجوییها و دخالتهای بیجا درامورداخلی جمهوری افغانستان بخصوص برتری طلبیهای جاهلانه درنیمروز، فراه و هرات باعث شده اند تا آب رودخانه هلمند به طرف سیستان بسته شود ودریاچه هامون نیز بخشکد.


0 نظرات: