انفجاردرتربت جام بین عزاداران

به گزارش برادر محمدی از تربت جام دیشب ساعت هشت و چهل دقيقه در خيابان آزادگان تربت جام انفجاري رخ داد. اين انفجار بر اثر پرتاب نارنجك توسط يك موتور سوار در بين عزاداران شيعه رخ داد. بنا بر گفته ي شاهدان عيني چندين نفر به خاك و خون افتادند و سطح خيابان را خون و كفش هاي جامانده فرا گرفته بود و نيروهاي امنيتي اجازه ي رد شدن افراد از خيابان را نمي دادند که هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان اعلام نشده که اخبار دقیق تر متعاقبا اعلام می گردد .

0 نظرات: