خدا لعنت کند شمر و یزید را که این بساط را در ایران...

یک وبلاگ نویس ایرانی در تهران
بر شمر و یزید لعنت! بر شمر و یزید لعنت ولی اینبار بنا به دلایل دیگری لعنتشان میکنم : لعنتشان میکنم برای اینکه امام حسین را شهید کردند و ۱۴۰۰ سال ، این عزاداری ادامه دار شد!
لعنت بر آنها که امام حسین را شهید کردند و باعث شدند ، سرنوشت ایران عوض شود!
لعنت بر آنها که امام حسین را شهید کردند و باعث شدند که دهه محرم ، تبدیل به دهه فحشا و فساد شود. دهه ازدیاد مصرف مواد مخدر . دهه گردن کلفتی ها و مزاحمتها و حیف و میل ها . دهه انواع مدلهای مو و انواع لوازم آرایش و انواع شماره تلفنها و زنهای شوهر دار و مکانهای خالی و تاریکی شب و کوچه پس کوچه ها و خیانتها و شب بیرون ماندنها و هیزی کردنها و ..........
خدا لعنت کند شمر و یزید را . خدا لعنت کند صفویه را که این بساط را در داخل ایران براه انداخت.
خدا لعنت کند کسانی را که در تمام عمرشان ، یک رکعت نماز نخوانده اند ولی ادعای مذهبشان میشود.
زیر علامت میروند و چشمانشان در پیاده رو هاست که دختر های بزک کرده را ببینند! خدا لعنتشان کند که برای حسین، قطره ای اشک نریخته اند و در دسته های عزاداری ، نوحه میسرایند و طبل و سنج میزنند!
خدا ازشان نگذرد که وسط خیابان راه میافتند و خیابان را میبندند و اگر زن حامله ای ، یا مریض اورژانسی پشت دسته آنها بماند ، به ملکوت اعلا میرود و کسی هم جرات ندارد اعتراضی بکند چرا که چند نفره میریزند سرش و او را نیز به ملکوت اعلا میفرستند!
خدا لعنت کند شمر را که باعث شده است سالها بعد ، هنوز مردم با قمه به سر خودشان بزنند!
خدا لعنت کند..........

0 نظرات: