مسلمان فريبي رژيم آخوندي را تماشا كنيد!


مسلمان فريبي رژيم آخوندي را تماشا كنيد!
رژيم باصطلاح جمهوري و باصطلاح اسلامي ايران از روزي كه بر سر كار آمده است خودش را با شعار هائي توخالي و عوامفريبانه سر پا نگهداشته است. مرگ بر امريكا و مرگ بر اسرائيل دو شعار دروغين و مسلمان فريبانه اي هستند كه اين رژيم منافق بطور روزمره سر ميدهد تا اين باور را درذهن توده هاي مسلمان فرو كند كه نه تنها اين رژيم يك رژيم اسلامي است بلكه بهترين رژيم اسلامي هم هست چون دشمن اسرائيل و امريكا است. اين رژيم با تبليغات شبانه روزي به سي و دو زبان دنيا اين دروغ بزرگ را در ذهن مسلمانان و ديگر مردم دنيا فرو كرده است كه تنها رژيم اسلامي مبارز و انقلابي همين رژيم است. اما اگر از زير چتر اين تبليغات صددرصر دروغين بدرآئيم تا بتوانيم مواضع رژيم آخوندي را در عمل هم مورد توجه قرار دهيم خواهيم ديد كه دروغ ميگويد چون در عمل و در پنهان كاملا هم پيمان امريكا و اسرائيل است.
ادامه مطلب

0 نظرات: