اين شيعه ها همه ساله در روزهاي تاسوعا .و عاشورا بايد خود را بزنند!!

اينهائي كه امروز در تاسوعا و عاشورا به سر و سينه خود ميزنند نسل همان قاتلان امام حسين (رض) هستند چون اجداد اينها وقتيكه امام حسين و يارانش را شهيد كردند براي فريب دادن مردم شروع به زدن بر سر و سينه خود كردند و خداوند اين عمل اينها را بشكل عقوبتي بر اينها مسلط كرد تا دستهائي كه نوه رسول خدا را به قتل رسانده اند تا قيام قيامت و نسل اندر نسل بعنوان يك مجازات شديد از سوي خداوند بايد بر سر و روي خود بزنند و خداوند مجازات جنايتي را كه اينها انجام داده بودند در دنيا به اين شكل ظاهر كرد تا اثر آن تا قيامت از بين نرود و مردم همه ساله شاهد تنبيهي باشند كه خداوند بر اين فرقه جنايتكار مسلط كرده است. اينها در همين روز كه امام حسين را شهيد كرده اند حتما بايد خود را بزنند و نميتوانند كه نزنند چون مجازاتي را كه خداوند مسلط كرده است چه قدرتي ميتواند آنرا بر طرف نمايد. و ما امسال هم نظاره گر اجراي عقوبت خدا بر اين مجرمان اهل بيت بوديم كه به قصد كشت خود را ميزدند و اين شديد ترين مجازاتي است كه يك نفر با دستان خود بيرحمانه بر سر و روي خود بزند و خود را تكه پاره نمايد.بار الها! كاري كن كه اين مجرمان اهل بيت سال آينده خودشان بيشتر از امسال بزنند چون قتل امام حسين نوه پيغمبر و يارانش جرم خيلي بزرگي است و اينها سزاوار چنين تنبيه پر مذلتي هستند. آمين يا رب العالمين ! و مكرو و مكر الله، ان الله خير الماكرين. يا حق!

0 نظرات: