فرمانده شهید احمد سربازی

فرمانده شهید احمد سربازی


زنده یاد شهید احمد وفایی آن ستاره ای که در آسمان حماسه و مقاومت این دیار خوش درخشیدخاک بلوچستان به خود می بالد که در سینه اش چنین گوهرانی آرمیده اند
یادت پاک و راهت پررهرو باد