اعلام آمادگي کامل علماي اهل سنت براي مناظره با آيت الله مکارم شيرازيدر پي دعوت چالش برانگيزآيت الله مکارم شيرازي يکي از آيات عظام شيعي ، از علماي اهل سنت(که ازآنان باعنوان وهابي يادشده است) براي شرکت دريک مناظره رسانه اي،علماي اهل سنت از کشورهاي مختلفي همچون عربستان ، مصر ، مغرب، تونس، کويت ، بحرين ، سوريه ، و اردن ، آمادگي بي قيد و شرط خود را براي شرکت در اين مناظره اعلام کردند.

به گزارش سايت خبري المختصر عده اي از اين علما مناظره احتمالي خود با آيت الله شيرازي را بر شروطي همچون:

۱. پخش مستقيم مناظره از طريق يکي از شبکه هاي ماهواره اي (شيعي يا سني) واعلام زمان دقيق مناظره يک ماه قبل از برگزاري آن
۲. مرجع بودن کتاب الله در مناظره ومحورقرار گرفتن زبان عربي در آن
۳. حضور شخص آيت الله شيرازي درمحل مناظره
مشروط اعلام نموده اند.

0 نظرات: