این هم تصویر کسانی که همه روزه با شعار مرگ بر آمریکا مردم بیچاره می گول می زنند


این هم تصویر کسانی که همه روزه با شعار مرگ بر آمریکا مردم بیچاره می گول می زنند

0 نظرات: